Over ons

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, ondersteuning (WMO) en participatie. Een deel van deze taken hadden zij al, een deel van de taken is overgenomen van het Rijk en provincies. Ook in andere domeinen geldt dat decentrale overheden meer zeggenschap hebben gekregen of zullen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de leefomgeving. De Omgevingswet belegt meer verantwoordelijkheden decentraal en geeft ruimte aan initiatief van inwoners en bedrijven.

Deze website ondersteunt met name gemeenten en provincies met verdiepende informatie over de veranderprocessen rond de decentralisatie op de thema’s  sociaal domein, fysieke leefomgeving en toekomstbestendig bestuur en is een platform voor uitwisseling van ervaringen voor professionals bij decentrale overheden. Ook kun je via de site contact opnemen met de accountmanagers die gemeenten vraaggericht en onafhankelijk ondersteunen bij hun taken in het sociaal- en fysiek domein.

Decentralisaties in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving

Binnen het sociaal domein is de overgang van bevoegdheden en budgetten naar de gemeenten voltooid. Gemeenten zijn nu de eerstverantwoordelijke bestuurslaag voor een veelvoud aan taken in dit domein. Voor de veranderingen in de fysieke leefomgeving bereiden gemeenten zich nu voor op de invoering van de Omgevingswet en werken alle overheden aan de energietransitie.

Maar decentralisatie is meer dan een andere organisatie van verantwoordelijkheden en geldstromen. Het vraagt een benadering die beleidskokers en bevoegdheden overstijgt, een nieuwe verhouding tussen de verschillende overheden en nieuwe samenwerkingsvormen. Niet in de laatste plaats met initiatiefnemers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Verschillende initiatieven en ontwikkelingen rond decentralisaties zijn onder één paraplu bij elkaar gebracht. Om de uitwisseling van vraag en aanbod zo goed mogelijk te laten verlopen, is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) deze website gestart. Neem vooral een kijkje en laat je inspireren.