Over ons

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, ondersteuning en participatie (het sociaal domein). Een deel van deze taken hadden zij al, een deel van de taken is overgenomen van het Rijk. Ook in andere domeinen geldt dat decentrale overheden meer zeggenschap hebben gekregen of gaan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de leefomgeving. De Omgevingswet belegt meer verantwoordelijkheden decentraal en geeft ruimte aan initiatief van burgers en bedrijven.

Deze website ondersteunt met verdiepende informatie over de veranderprocessen rond de decentralisatie en is een platform voor uitwisseling van ervaringen voor professionals bij de decentrale overheden. Ook kun je via de site contact opnemen met de accountmanagers die gemeenten vraaggericht en onafhankelijk ondersteunen bij hun taken in het sociaal- en fysiek domein.

Decentralisatie in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving

Binnen het sociaal domein is de overgang van bevoegdheden en budgetten naar de gemeenten voltooid. Gemeenten zijn nu de eerstverantwoordelijke bestuurslaag voor een veelvoud aan taken in dit domein. Voor de veranderingen in de fysieke leefomgeving bereiden gemeenten zich nu voor op de invoering van de Omgevingswet.

Maar decentralisatie is meer dan een andere organisatie van verantwoordelijkheden en geldstromen. Het vraagt een benadering die beleidskokers en bevoegdheden overstijgt, een nieuwe verhouding tot de medeoverheden en nieuwe samenwerkingsvormen. Niet in de laatste plaats met initiatiefnemers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook deze omslag naar een nieuwe bestuurlijke- en ambtelijke cultuur ondersteunen we met informatie en de uitwisseling van ervaringen op de site.

De veranderingen in de gedecentraliseerde of te decentraliseren domeinen verkeren in verschillende fasen, maar vormen in elkaar overlopende processen. De betrokken bestuurslagen zorgen voor een gezamenlijke aanpak waarin bestuurlijk partnerschap, en verdieping en verbreding van de veranderprocessen centraal staan.

Verschillende initiatieven en ontwikkelingen rond de decentralisatie zijn onder één paraplu bij elkaar gebracht. Om de uitwisseling van vraag en aanbod zo goed mogelijk te laten verlopen, is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) deze website gestart. Hier kunnen o.a. verdiepende artikelen, praktijkvoorbeelden en publicaties worden gevonden.

Organisatie
Contact met 
accountmanagers

Contact met de redactie?
Mail de redactie

Op zoek naar een stage?
Wij zoeken een stagiair