Annemie Hellings 7 juni 2018

Woonvisie Meierijstad, een ‘dynamisch’ proces

Als het goed is geeft de gemeenteraad er in de laatste vergadering voor de zomervakantie een klap op. Daarna heeft de jonge, Brabantse fusiegemeente Meierijstad een integrale woonvisie. Een document dat domeinen, bewoners en partijen van binnen en buiten de gemeente verbindt. Een stuk dat ondanks, maar ook dankzij de fusieperikelen tot stand kwam.

Ruim een jaar geleden werd een projectgroep samengesteld. Vanuit de gemeente zijn daarin wonen, burgerparticipatie, communicatie, duurzaamheid & ruimte en welzijn & zorg vertegenwoordigd. Van buiten hebben de corporaties, de makelaars en een grote zorginstelling zitting in de projectgroep.

Daarnaast is er een klankbordgroep met een nog veel bredere vertegenwoordiging vanuit de samenleving. Het is een mix van vrijwilligers, professionals en belangenorganisaties. Ambtenaren van omliggende gemeenten, mensen uit dorp-, wijk- en adviesraden, investeerders, ontwikkelaars, regionale banken, de lokale energiecorporatie, het platform toegankelijkheid en meer.

In juni vorig jaar bezochten honderdtwintig deelnemers onze startconferentie na een brede uitnodiging. Het startdocument beschreef de ontwikkelingen op woongebied. Een strak programma met deelsessies en goede verslaglegging voorkwamen een Poolse Landdag. Het resultaat: een leuke kennismaking, van elkaar horen wat er speelt, voeling krijgen met de vele raakvlakken tussen wonen en andere domeinen; allemaal input voor de woonvisie.

Het heeft ons een document gebracht dat goed beschrijft hoe het wonen in Meierijstad eruitziet en wat er gaande is door vergrijzing, huishoudensverdunning en tweedeling in de samenleving. Het geeft ook weer welke kant we op willen met inclusiviteit, duurzaamheid en gezondheid. En het laat zien wat dat kan betekenen voor de grotere kernen (Schijndel, St. Oedenrode en Veghel) en de tien kerkdorpen, want iedere gemeenschap is anders. Dat er met veel (burger) participatie is geïnvesteerd in de woonvisie, betaalt zich nu uit. De visie kan op veel steun rekenen.

De dynamiek, of zeg maar soms hectiek, van het hele proces had voor mij bij vlagen wel wat minder gemogen. Er liep wel heel veel tegelijk. Het fusieproces van drie naar een gemeente (op 1 januari 2019 moet alle beleid geharmoniseerd zijn), een fusie bij de corporaties (van vijf naar vier) en een ambitieuze integrale woonvisie.

Aan de andere kant hebben we ook veel aan die dynamiek gehad. Door de fusieprocessen waren er geen vanzelfsprekendheden in samenwerking. Iedereen stond gelijk aan de start. Bij het vinden van partners, nieuwe samenwerkingsvormen en het omgaan met verschillen in bestuurlijke- en ambtelijke culturen. We zijn in het diepe gegooid, maar dat heeft ook kracht en kwaliteit naar boven gebracht.

Misschien is het eigenlijk wel goed dat je niet precies weet wat je gaat tegenkomen, maar een tip voor anderen heb ik wel: sta uitvoerig stil bij de uitvoeringskracht, anders blijft de visie papier. Bij ons krijgt de klankbordgroep een vervolg en gaat jaarlijks monitoren of we doen wat we ons voorgenomen hebben.

Annemie Hellings, Strategisch beleidsadviseur wonen bij de Gemeente Meierijstad