23 november 2017

Fysieke leefomgeving /

Regio Westerkwartier bereikt gezamenlijk taakstelling huisvesting vergunninghouders

In de regio Westerkwartier (Groningen) ondertekenden in maart 2016 de vier gemeenten (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) en de lokale woningcorporatie Wold & Waard een convenant. Met als doel om extra huisvesting voor vergunninghouders te bewerkstelligen. Hun taakstelling beschouwen ze als gezamenlijk. Inmiddels hebben de gemeenten uit de regio Westerkwartier de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders samen gerealiseerd.

De weg naar het convenant

In de regio Westerkwartier bestaat een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel om de taakstelling van het aantal te huisvesten migranten te behalen. De gemeenten stemden hun activiteiten met het COA, VluchtelingenWerk en het Centraal Meldpunt Migranten op elkaar af. Omdat in alle gemeenten ook dezelfde woningcorporatie actief is was de stap om meer samen te werken al snel gemaakt. Zowel het COA en de provincie werden geïnformeerd over de gezamenlijke aanpak van hun taakstelling. De gemeenten maakten onderling geen afspraken over de exacte verdeling. Ze huisvesten op basis van beschikbare woningen en spreidingsbeleid. Als het voor de woningcorporatie niet uitmaakt in welke gemeente de vergunninghouders gehuisvest worden, kan zij een betere match maken tussen de vergunninghouders en de woning.

Gezamenlijke taakstelling

Afspraken over de realisatie van extra huisvesting voor vergunninghouders staan in het Convenant huisvesting statushouders regio Westerkwartier. De afspraken omvatten meer dan enkel de daadwerkelijke huisvesting. Ook de begeleiding door VluchtelingenWerk en het Centraal Meldpunt Migranten maakt onderdeel uit van het convenant. Het huurdersplatform vond het belangrijk dat deze afspraak opgenomen werd.

Taakstelling gerealiseerd

Ruim anderhalf jaar na ondertekenen van het convenant heeft de regio Westerkwartier de taakstelling voor huisvesten van statushouders gehaald, ondanks de grote achterstand waarmee de vier gemeenten begonnen. Het succes zit deels in het spreidingsbeleid uit de samenwerking. ‘We kunnen mensen passend huisvesten, door de spreiding over de vier gemeenten’, vertelt Rennie Jongman, medewerker maatschappelijke ontwikkelingen bij de gemeente Leek. Statushouders zijn formeel gekoppeld aan één van de vier gemeente, maar krijgen huisvesting in de regio Westerkwartier. Het COA communiceert dit bij de koppeling met de vergunninghouder. Gezinnen krijgen bijvoorbeeld vaak een woning in de gemeenten waar vooral gezinswoningen staan. Een andere gemeente heeft meer kleinere woningen en daar worden de kleine gezinnen of alleenstaanden gehuisvest. Rennie Jongman: ‘Op dit moment huisvesten we de alleenstaande statushouder alvast in een gezinswoning, waarna het gezin -dat als nareizigers binnenkomt- direct kan worden bijgeplaatst. De nareizigers tellen wel mee voor de taakstelling, maar hier hoeft dan geen grotere woning meer voor gevonden te worden.’

Eén persoon verantwoordelijk voor totaaloverzicht

Om de samenwerking handen en voeten te geven is er maandelijks een ambtelijk overleg. Daarnaast is er tweemaandelijks een bestuurlijk overleg. Tijdens de overleggen stemmen de gemeenten hun werkzaamheden op elkaar af en kijken ze of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De gemeentesecretaris van gemeente Marum coördineert de bijeenkomsten.

Het samenwerken tussen de vier gemeenten ging al goed, maar gaat nog beter sinds de regio één persoon verantwoordelijk maakte voor het overzicht over alle huisvestingen in de regio. Die persoon onderhoudt het contact met de woningcorporatie, de provincie en houdt het totaaloverzicht over de huisvestingen van statushouders via de COA.

Naast de samenwerking binnen de vier gemeenten uit regio Westerkwartier, is de samenwerking met de woningcorporatie Wold & Waard erg belangrijk. De corporatie ging de afgelopen periode bij elke nieuwe woning na of deze geschikt is voor een statushouder, om te zorgen dat het percentage van 20% van de woningen uit het convenant gehaald werd.

Hoe nu verder?

Het convenant heeft een looptijd tot en met 2017. Daarna gaat de regio Westerkwartier op deze manier door om ook aan de nieuwe taakstelling te kunnen voldoen. Rennie Jongman: ‘Om de verwachte statushouders en hun eventueel nareizende gezinsleden goed te kunnen huisvesten, blijven we samenwerken aan deze gezamenlijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders. We blijven goede afspraken maken met COA, de woningcorporatie en de provincie als toezichthouder en we blijven regelmatig overleggen met elkaar. Natuurlijk blijft de regio ook rekening houden met bewoners. Het belangrijkste is dat we erboven op blijven zitten!’

Deze informatie komt van Platform Opnieuw Thuis