28 augustus 2018

Sociaal domein / artikel

Contracteren is van elkaar leren

Van 17 tot en met 21 september krijgen beleidsmedewerkers, inkopers en (zorg)aanbieders de mogelijkheid om meer te leren over inkoop in het sociaal domein. Dan vindt namelijk de eerste editie van de Kennis- en praktijkweek Contracteren in het sociaal domein plaats in Utrecht. Vijf dagen lang staan de thema’s theorie, beleidsvorming, inkoop én uitvoering centraal, en is er volop de mogelijkheid om van elkaar te leren. Daarbij staan continu de twee vragen centraal: Hoe gaat het in de praktijk nu echt? En hoe kunnen we dat verbeteren?

Deze foto werd genomen bij de ondertekening van de intentieverklaring voor het Zorginnovatieplatform van de gemeente Roermond.

Leergang Contractering Jeugdhulp

Albert Dahmen, hoofd van de afdeling Welzijn van de gemeente Roermond, zal tijdens de Kennis- en praktijkweek in een van de sessies zijn verhaal delen. Vanuit de regio Midden-Limburg Oost deed de gemeente Roermond mee met de leergang Contractering Jeugdhulp van bureau EHdK, een adviesbureau in het veld van zorg- en welzijn. De leergang wordt aangeboden door Zorglandschap jeugdhulp van de VNG.

“In eerste instantie werd de leergang opgericht voor de regio’s in ons land waarvan bekend is dat zij problemen hebben met contracteren, budgetteren en andere gerelateerde onderwerpen,” vertelt Albert Dahmen. Midden-Limburg Oost viel daardoor niet direct binnen de doelgroep van de leergang. “Wij hebben onze zaken vrij goed op orde: we hebben de contracten vastgelegd, houden de facturaties en het berichtenverkeer nauwkeurig bij en rapporteren elk kwartaal de inhoudelijke en financiële stand van zaken. Maar ondanks dat de basis op orde is lukte het ons niet om het structurele probleem dat we hebben op te lossen.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

“De problemen waar we bij het contracteren tegenaan lopen zijn zo complex dat een sterke basis alleen niet voldoende is,” vertelt Albert Dahmen. Daarom vroeg de regio het Zorglandschap of zij ook bij de leergang mochten aansluiten. En zo geschiedde: in mei startte de regio met de leergang. Daarin werd verkend wat de deelnemers gezamenlijk wilden bereiken. Hieruit kwamen verschillende vragen naar voren. Wat kun je doen om je basis te verbeteren? Hoe kun je in 2020 dingen anders gaan doen om problemen waar je nu mee geconfronteerd wordt structureel op te lossen?

“Ik geloof zelf dat het voor een goede contractering belangrijk is dat je samen met aanbieders kijkt naar gedeelde verantwoordelijkheid,” vertelt Albert Dahmen. “Je moet het met elkaar eens zijn over wie wat doet en waarom, tegen welke prijs en wanneer. Dat betekent niet alleen praten over inkoop, subsidies en tarieven, maar ook tot overeenstemming komen over welke resultaten je samen wilt bereiken en hoe je dat gaat doen.” Je kijkt éérst wat de wederzijdse verwachtingen zijn, en dán bepaal je pas op welke manier je contracteert, legt Albert Dahmen uit.

Zorginnovatieplatform

De gemeente Roermond is sinds anderhalf jaar bezig met het Zorginnovatieplatform, waarin wordt geïnvesteerd in wederzijds vertrouwen tussen de gemeente en (zorg)aanbieders. Elke vier weken gaan de partijen op bestuurlijk niveau met elkaar in gesprek over elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Zo willen ze begrip creëren en ervoor zorgen dat ze hetzelfde doel nastreven. “Commitment bereik je niet door alleen de discussie te voeren over geld, subsidies, aanbesteden of het oprichten van een coöperatie. Nee, je moet eerst praten over de inhoud van een contract.” Het bereiken van onderlinge consensus kost tijd, geeft Albert Dahmen toe, maar het is het volgens hem allemaal waard. Uiteindelijk zal het leiden tot overeenstemming over wat er de komende jaren moet gebeuren, welke contractvormen daar het beste bij passen en welke prijs daarvoor zal worden betaald. Verwacht wordt dat op die manier de noodzakelijke kostenreductie zal worden bereikt.

Knelpunten oplossen

De eerste analyse van de leergang is nu bijna klaar. Er zijn nu werkgroepen ingericht om met elkaar te verkennen wat de knelpunten zijn, welke daarvan op korte termijn kunnen worden opgelost en welke daarvan moeten worden opgenomen in de langetermijnvisie. Als die knelpunten zijn vastgesteld gaan gemeenten met zorgaanbieders om tafel om tot een oplossing van de kortetermijnproblemen te komen. Voor de grote knelpunten worden heisessies georganiseerd.

Albert Dahmen werd tijdens de leergang geïnspireerd door de inzet van de deelnemende gemeenten en de manier waarop zij samenwerkten. Maar, benadrukt hij, vooral de juridische en inhoudelijke ondersteuning van bureau EHdK maken de leergang waardevol: “Zij brachten kennis en inzichten mee vanuit andere regio’s, waar wij zelf nog niet aan gedacht hadden. Zo hoefden we voor veel dingen het wiel niet opnieuw uit te vinden.”

Denkkader

In samenwerking met de VNG ontwikkelde EHdK op basis van de bevindingen uit de leergang een denkkader voor de contractering van Jeugdhulp. Tijdens de tweede dag van de Kennis- en praktijkweek Contracteren in het sociaal domein wordt dit model toegelicht en komen verschillende methoden aan de orde op het gebied van het bekostigingsmodel, de wijze van contracteren, het organiseren van de toegang en het leveranciersmanagement. Per onderwerp wordt ook ingegaan op de voor- en nadelen van deze verschillende onderdelen en de onderlinge samenhang met elkaar. Hoewel het model in eerste instantie gericht is op jeugdhulp, is het ook goed bruikbaar voor de contractering rond de Wmo 2015.

Verder kun je tijdens de Kennis- en praktijkweek terecht bij verschillende lezingen, workshops en interactieve sessies. Kortom: er is van alles te beleven, onderzoeken en bespreken. Maar het allerbelangrijkste om te onthouden als je daar bent is dat we zoveel van elkaar kunnen leren, vindt Albert Dahmen: “Om tot goede oplossingen te komen moeten we elkaars expertise weten te waarderen.”

Meer informatie en aanmelden