13 april 2017

Sociaal domein / artikel

Handreiking uitwisseling medische gegevens in de vreemdelingenketen

Deze handreiking gaat over het uitwisselen van medische gegevens in het kader van de behandeling van vreemdelingen. Met ‘vreemdelingen’ bedoelen we niet-Nederlandse personen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de vreemdelingenketen (VR-keten). Dat betekent: de vreemdeling is iemand die onderdak heeft bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), of die in vreemdelingenbewaring is gesteld, of die wordt uitgezet onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Vreemdelingen hebben recht op goede medische begeleiding en behandeling. Voor die goede begeleiding en behandeling is het uitwisselen van medische gegevens belangrijk. Die uitwisseling wordt echter begrensd door het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. Bovendien zijn er bijna altijd meerdere instanties en zorgverleners betrokken bij de medische zorg voor vreemdelingen.

Handreiking uitwisseling medische informatie in de vreemdelingenketen (mei 2016)

Deze informatie komt van Platform Opnieuw Thuis