12 april 2018

Sociaal domein / artikel

Schakelteam personen met verward gedrag: “Gemeenten moeten de regie pakken”

Gemeenten hebben de opgave om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren voor mensen met complexe problemen die gedrag vertonen dat anderen niet direct begrijpen. Ook wel verward gedrag genoemd. Domeinoverstijgend werken met als uitgangspunt de eigen kracht en leefwereld van de persoon. Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag ondersteunt actiegericht de realisatie, adresseert knelpunten bij de juiste partijen en monitort de voortgang. Op 11 april presenteerde voorzitter Onno Hoes het tussenbericht ‘Weerbarstige werkelijkheid’ aan bewindspersonen van de ministeries van VWS en Justitie en de directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Onderzoek voortgang gemeenten

Uit de online monitor is gebleken dat de meeste gemeenten aan de slag zijn met een aanpak voor mensen met verward gedrag, maar dat allerminst zeker is of de deadline van 1 oktober wordt gehaald. Wel is het merendeel van de gemeenten positief over de eigen aanpak. Maar het beeld dat gemeenten hebben komt niet altijd overeen met dat van partners. Neem als voorbeeld cliënt- en familieorganisaties. Zij hebben andere verwachtingen van een goed werkende aanpak dan gemeenten. Dat zegt iets over de complexiteit van dit vraagstuk: mensen die in de war zijn hebben vaak meerdere problemen en er zijn dus er meerdere instanties bij betrokken. Die samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend.

Oproep voor regie bij gemeenten

Het Schakelteam is van mening dat gemeenten -zeker nu er nieuwe colleges gevormd worden- de regie en verantwoordelijkheid moeten nemen in het complexe vraagstuk van personen met verward gedrag. Zij zijn uiteraard niet als enige verantwoordelijk: instanties uit het sociaal, zorg én veiligheidsdomein moeten elkaar beter weten te vinden. Het is wel aan gemeenten om hierin de regie te voeren.

Voorzitter van het Schakelteam Onno Hoes doet een duidelijke oproep aan alle nieuwe gemeentebesturen: “Neem in het nieuwe coalitieakkoord een passage op over dit urgente probleem. Er is de afgelopen periode al veel in beweging gezet. Veel initiatieven komen langzaam maar zeker van de grond, maar we zijn er nog niet”. Om hen een handje te helpen, ontvingen gisteren alle burgemeesters en raadsleden een brief (Brief Schakelteam personen met verward gedrag – 11 april 2018) met daarin zelfs een tekstvoorstel. “Het is een passage waarin elke partij zich kan vinden. De mensen die nu nog tussen wal en schip vallen omdat zaken niet goed geregeld zijn, verdienen het om geholpen te worden. Ik hoop dat die urgentie glashelder is”, aldus Hoes.

Knelpunten aanpak personen met verward gedrag

Uit onderzoek blijkt ook dat gemeenten de nodige knelpunten ervaren bij het opzetten van een goede aanpak, zoals het wegvallen van rijkssubsidies en het delen van informatie. Het Schakelteam onderhoudt nauw contact met alle regio’s en gemeenten en helpt daar waar nodig. Zo worden goede voorbeelden en handreikingen gedeeld en maakt zij werk van issues waar gemeenten mee worstelen, zeker als men daarvoor ‘Den Haag’ nodig heeft. Als een gemeente echt geen raad meer weet met bepaalde knelpunten, kan zij het Schakelteam vragen mee te denken over een oplossing. Het Schakelteam is er echter nog maar tot 1 oktober a.s.; dan heeft zij twee jaar gemeenten en regio’s geholpen.

Bouwstenen als leidraad

Gemeenten kunnen de negen bouwstenen als leidraad gebruiken. Elke bouwsteen is van belang voor een goede aanpak. Ze staan allemaal met elkaar in verbinding. Voor een aantal bouwstenen is regionale samenwerking van belang, omdat bepaalde voorzieningen alleen op die manier rendabel zijn. Centraal staat de bouwsteen ‘inbreng van mensen met verward gedrag’, want dát wordt nog wel eens vergeten blijkt uit het onderzoek. We praten nog teveel over in plaats van mét de mensen om wie het gaat.

Bouwstenen aanpak personen verward gedrag

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie over het schakelteam en de aanpak voor mensen met verward gedrag op de website www.monitorverwardgedrag.nl