20 december 2018

Sociaal domein / artikel

Tips van het Platform Huisvesting Vluchtelingen

Ben je bij de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders? Dan heeft het IPO Platform Huisvesting Vluchtelingen (PHV) een aantal tips voor jou op een rijtje gezet die je kunnen helpen bij het voldoen aan de wettelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders. Bekijk ook het stappenplan voor gemeenten die de wens hebben tot herverdeling taakstelling huisvesting vergunninghouders.

 

Algemeen

 1. Zorg voor blijvende bestuurlijke aandacht voor realisatie huisvesting waaronder monitoring van de voortgang.
 2. Stel een Huisvestingsverordening vast voor het sturen op woonruimteverdeling en voorrang voor o.a. vergunninghouders. Monitor de naleving door de woningbouwcorporaties en spreek elkaar zo nodig daarop aan.
 3. Maak prestatieafspraken met woningbouwcorporaties over huisvesting vergunninghouders. Monitor de naleving en spreek elkaar zo nodig daarop aan.
 4. Betrek naast het aanbod van de woningbouwcorporaties ook ander woningaanbod zoals particuliere verhuur.
 5. Onderzoek alternatieve woonvormen zoals leegstaand vastgoed (bijv. kantoren, scholen of verzorgingshuizen) die geschikt zijn of kunnen worden gemaakt voor huisvesting. Maak gebruik van deskundigen met praktijkervaring en een financieel rekenmodel zoals:
  http://www.transformatieteam.nl/
  https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-vluchtelingen-en-vergunninghouders
  https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/
  https://acvz.org/
  https://www.platform31.nl/publicaties/de-magix-mix-de-update
 6. Maak afspraken met twee of meer gemeenten of in regionaal verband om elkaar te helpen bij realisatie van de opgelegde taakstelling door:
  * Gezamenlijk te bezien welke woningen in welke gemeenten beschikbaar zijn in relatie tot de gekoppelde vergunninghouders.
  * Herverdeling van de taakstelling (zie bijlage Stappenplan).
 7. Breng de beschikbare hoeveelheid woningen in de sociale woningmarkt regionaal in kaart en houdt daar zicht op. Vraag de corporatie ook naar de mutatiegraad en het aantal woningen in hun bezit. Dat geeft inzicht in hoeveel woningen er vrijkomen in relatie tot het aantal benodigde woningen voor huisvesting vergunninghouders.
 8. Organiseer periodiek regionaal overleg met gemeenten, COA, woningbouwcorporaties, Vluchtelingenwerk en provincie over optimalisering van het huisvestingsproces.
 9. Bespreek met de woningcorporatie de haalbaarheid van het ombouwen van bestaande grote woningen naar kleine woningen of meerdere kamers.
 10. Stuur z.s.m. huurcontracten naar het COA. Dit betekent dat de vergunninghouders ook zo spoedig mogelijk als gehuisvest worden geregistreerd. Verder wordt daardoor ook de aanvraag van belastingtoeslagen geregeld. Tijdig aanvragen van huur- en zorgtoeslag draagt bij aan het feit dat vergunninghouders niet starten met schulden.
 11. Onderzoek de mogelijkheden van de Leegstandwet. Zoals tijdelijk gebruik van slooppanden. Of het aanbieden van een huurovereenkomst. Daarvoor moet de gemeente vergunning geven en dat kan voor woonruimte in een leegstaand gebouw voor een periode van maximaal 10 jaar, gekoppeld aan de omgevingsvergunning. Bij woningen die gesloopt of gerenoveerd worden maximaal 2+5 jaar. Bij verhuur onder de Leegstandwet geldt de normale huurbescherming uit het BW niet.
 12. Koppel woningen aan een leer- werktraject. Bijvoorbeeld vergunninghouders die een kamer huren in een verzorgingshuis kunnen tevens leren hoe ze ouderen verzorgen.
 13. Maak gebruik van de factsheets, praktijkvoorbeelden en andere ondersteuningsproducten die het programma Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) heeft opgeleverd. Meer informatie: https://vng.nl/ondersteuning-en-advies-asiel-otav 
 14. Overweeg om gebruik te maken van het concept Flexwonen. Meer informatie:
  https://flexwonen.nl/impressie-congres-flexwonen-in-zuid-holland-14-juni-2018/
  https://www.platform31.nl/nieuws/impressie-conferentie-flexwonen-in-zuid-holland
  http://www.inbetweenplaces.nl
 15. Overweeg de inzet van een verhuiscoördinator voor ouderen die nog in een grote woning wonen en die willen verhuizen naar een meer bij hun leeftijd en gezinssamenstelling passende woning (doorverhuizen van empty nesters).
 16. Maak gebruik van de mogelijkheid om in te tekenen op het huisvesten van hervestigers. Voordeel: meer regie op omvang en gezinssamenstelling van te huisvesten vergunninghouders en minder afhankelijk van koppelingen door de regievoerder. Meer informatie: Regievoerder Hervestiging en Uitstroom (06-54321236 – maandag t/m donderdag – of gemmahendriks@coa.nl)

Specifiek alleenstaanden

 1. Maak gebruik van een “doorschuifwoning” voor alleenstaande vergunninghouders die wachten op gezinshereniging.
 2. Maak gebruik van kamergewijze verhuur d.w.z. het plaatsen van meerdere vergunninghouders in één passende woning.

 

Specifiek grote gezinnen

 1. Maak gebruik van de mogelijkheid om bij de belastingdienst een verzoek bijzondere situatie huurtoeslag in te dienen. Dat kan voor grote gezinnen (8 of meer personen) bij woningen boven de huurprijsgrens van €710. Omdat de woningen met een huur boven de huurprijsgrens vaak in andere wijken staan, wordt spreiding mogelijk.
  Zie link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag-2018/voorwaarden-2018/bijzondere-situaties/groot-huishouden
 2. Bespreek met woningcorporaties het stimuleren van huisvesten van grote gezinnen door: aanpassing huurtarief; werken met flexibele contracten; bijv. bij 8 plus gezinnen: zodra de jongste 18 is moet men verhuizen. Maar dit kun je aan de voorkant opnemen in het huurcontract. Ook kan in het huurcontract worden opgenomen dat als een gezin kleiner dan 5 personen wordt, er ook verhuisd moet worden.
 3. Overweeg ten behoeve van de huisvesting van grote gezinnen om bijzondere bijstand te verlenen.
 4. Meld bij de regievoerder van het COA als er een grote woning vrijkomt.

 

Specifiek medisch

 

 1. Meld bij de regievoerder van het COA als er een woning vrijkomt die geschikt is voor vergunninghouders die om medische reden(en) een aangepaste woning of een woning in een prikkelarme omgeving nodig hebben.