Erik Gerritsen 17 januari 2018

De beste e-health wensen voor 2018!

Van 20 tot en met 26 januari 2018 staan e-health en zorgvernieuwing 7 dagen centraal tijdens de tweede nationale e-health week. Meer dan 200 zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijven organiseren demonstraties, innovatielabs, workshops en webinars over sociale innovatie met digitale ondersteuning in gezondheid en zorg. De bewindspersonen van VWS, collega’s van de bestuursraad en ik bezoeken in die week  een groot aantal inspirerende initiatieven, zoals Samen Slim Zorgen in Eindhoven, de Coalitie aanpak Eenzaamheid in Den Haag, de zelfrijdende rolstoel en het exoskelet op de Campus in Delft,  het ‘ziekenhuis thuis’ bij Isala in Zwolle en de KinderAdviesRaad in het Haga ziekenhuis in Den Haag. Om met eigen ogen te zien maar vooral te ervaren hoe mensen regie kunnen krijgen en houden over de eigen gezondheid, zorg en ondersteuning, de professional optimaal opgeleid en ondersteund kan worden en het werk efficiënt en plezierig kan worden ingericht.

Uniek regeerakkoord: geen stelselwijziging

Voor het eerst in deze eeuw hebben we in het regeerakkoord een zorgparagraaf zonder grote stelselwijzigingen. De ambities zijn er niet minder om: tegen de achtergrond van een toenemende zorgvraag, een blijvende noodzaak tot kostenbeheersing  en een substantiële personele opgave staan we samen met alle partijen in het zorgveld, collega-ministeries en gemeenten voor de uitdaging om de praktijk duurzaam te verbeteren. Onze bewindslieden hebben zich daarbij ten doel gesteld om voor burgers en professionals een tastbaar, merkbaar, voelbaar en meetbaar verschil te maken.

Leren met de praktijk: er overheen lopend een brug bouwen

Daaraan handen en voeten geven is voor VWS is ook een zoektocht naar nieuwe competenties en nieuwe manieren van ‘role taking’. Ons traditionele repertoire van wetgeving, financiële arrangementen, convenanten en publiekscampagnes zal zijn diensten blijven bewijzen. Maar om van die instrumenten te komen naar echte gedragsverandering in de haarvaten in de samenleving vergt van ons als ambtenaren ook een echte gedragsverandering. Of het nu gaat om het schrappen van overbodige regels,  het lostrekken van vastgelopen vernieuwingsprocessen of het zoeken van domeinoverstijgende samenwerking, al doende zijn we nieuwe wegen aan het ontdekken om ons tot al die praktijkvraagstukken te verhouden. Dat vergt dat we ons meer dan we gewend zijn met casuïstiek verbinden. Niet zo veel dat we er onderdeel van uit gaan maken, maar wel genoeg om zowel het lerend vermogen van partijen te helpen versterken, als om generieke lessen voor praktijkverbetering mee naar huis te nemen. Dat voelt soms als een brug bouwen terwijl we er overheen lopen, spannend en noodzakelijk.

E-health: het nieuwe normaal

Digitaal ondersteunde procesinnovatie – e-health – is de sleutel voor die praktijkverbetering.  Laten we zorgen dat dat  in 2018 ‘het nieuwe normaal’ wordt, in het aanbod van zorg- en welzijnsinstellingen, bij inkoop van Wmo-voorzieningen, en in de curricula van de onderwijsinstellingen in jullie gemeenten.

Ik wens je de beste e-health wensen en roep je op je te laten inspireren door de vele mooie initiatieven die we overal om ons heen zien. Beginnend met een bezoek aan evenementen in de e-healthweek!

Erik Gerritsen

Secretaris Generaal Ministerie van VWS

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.ehealthweek.net