14 september 2018

Sociaal domein / publicatie

De sociale staat van Nederland 2018

Sinds 2001 beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in de jaarlijkse rapportage De sociale staat van Nederland (SSN) hoe het gaat met de Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. Daarbij wordt gekeken naar de feiten en cijfers, maar ook naar hoe Nederlanders zelf vinden dat het gaat. Hoe tevreden zijn zij over verschillende aspecten van hun leven en hoe kijken ze naar de maatschappij en politiek?

Digitale publicatie

In de oneven jaren verschijnt de gebruikelijke uitgebreide rapportage van de SSN en in de even jaren wordt deze afgewisseld met een beknopte digitale publicatie. In de digitale publicatie van 2018 worden 11 kernindicatoren in kaart gebracht. Deze kernindicatoren zijn bevolking en economie, publieke opinie, onderwijs, inkomen, betaald werk en zorgtaken, maatschappelijke en politieke participatie, vrije tijd, sociale veiligheid, wonen, gezondheid en kwaliteit van leven: leefsituatie en geluk.

Op basis van deze kernindicatoren zijn in De sociale staat van Nederland 2018 | Hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen in de kwaliteit van leven van Nederlanders in de afgelopen tien jaar samengevat.

Downloads