6 februari 2017

Sociaal domein / publicatie

Handreiking: aanpak voorkoming escalatie

De gemeente Leeuwarden ontwikkelde samen met de VNG de ‘Aanpak Voorkoming Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek’. Aan de hand van eerdere ervaringen werd duidelijk dat er behoefte is aan een aanpak voor sociale incidenten. AVE zorgt ervoor dat bij een ‘sociaal drama’ het duidelijk is welke afspraken er zijn en wie welke rol vervult. Het gaat hier om regie bij de hulpverlening.

Het doel van AVE is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie, het beperken en beëindigen van een escalerende situatie en het doorbreken van de stagnerende samenwerking tussen betrokken partijen. Daarnaast geeft het antwoord op vragen als: zijn de zorg en veiligheidsketen daadwerkelijk goed verbonden en zijn ieders rol en verantwoordelijkheden bekend? En: is de regie goed belegd en hoe zorgen we er voor dat we tijdig opschalen, maar ook weer afschalen als dit mogelijk is?

De aanpak van AVE

De AVE-aanpak is bedoeld als kapstok om duidelijkheid te creëren én faciliteert op lokaal niveau het gesprek over de ‘hoe-vraag’:

  • Hoe gaan we het in onze gemeente organiseren?
  • Welke werkafspraken en protocollen zijn er al in onze regio?
  • Hoe kunnen we deze laten aansluiten bij AVE, kunnen ze nog scherper en kunnen ze de effectiviteit vergroten?

De uiteindelijke uitvoering van AVE verschilt per regio en kan in een gezamenlijk proces verder worden in- en aangevuld.

AVE in de praktijk

AVE is voor situaties waarbij sprake is van:

  • Stagnerende samenwerking en/of
  • Hoge complexiteit en/of
  • Veiligheid die in het geding is.

Het is essentieel dat partijen dan weten wie wanneer aan zet is. Varen op de veronderstelling dat ‘het wel goed komt’ is dan onvoldoende.

Inhoud van de publicatie

AVE sluit aan bij de 3D-aanpak van de gemeenten én bij ketens van politie, justitie, veiligheidshuizen, veilig thuisorganisaties, et cetera. Binnen AVE worden er vier opeenvolgende fasen van op- en afschaling onderscheiden. Per fase wordt afgesproken wie de regie voert. In de publicatie worden aandachtspunten per fase behandeld en zijn, aan de hand van de fasen, drie implementatietools opgenomen. Daarnaast vind je voorbeelden uit de praktijk, leerpunten uit de AVE aanpak en AVE vanuit transformatieperspectief.