21 maart 2017

Toekomstbestendig bestuur / artikel

City Deal: Zorg voor veiligheid in de stad

Op maandagavond 20 maart 2017 werd in Tilburg tijdens een diner pensant de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. In deze City Deal werken de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samen om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

De steden en de ministeries zijn ervan overtuigd dat criminaliteit voorkomen kan worden met vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problemen. De inzet op preventie kan veel leed en maatschappelijke kosten besparen. Zorg en veiligheid vormen daarbij geen tegenstelling, maar een ijzersterke combinatie.

Lokale samenwerkingen

Het probleem dat ten grondslag ligt aan de City Deal is het besef dat veel informatie over mensen wel beschikbaar is, maar dat deze vaak niet op de juiste plek of bij de juiste instantie beschikbaar is. De City Deal heeft tot doel dit te verbeteren. Steden starten samen met de ministeries experimenten waarin knelpunten tussen de domeinen weggenomen worden.

Bij de City Deal zijn de gemeenten in de lead. Maar wat kunnen de steden verwachten van het Rijk? “Vooral ondersteuning wanneer er knelpunten zijn op gemeentelijk niveau”, licht minister Blok (VenJ) toe. “Vanuit Den Haag kunnen we ons werk ook beter doen als we weten wat er lokaal speelt.”

Zeven experimenten

De City Deal Zorg voor Veiligheid richt zich op zeven experimenten.Het gaat om kwetsbare personen, zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben ondersteuning nodig op het gebied van veiligheid en zorg, maar ook bij zaken als budgetbeheer en re-integratie op de arbeidsmarkt.  De meervoudige problematiek vraagt om een levensloopbenadering, zodat de verschillende interventies op elkaar aansluiten. Daarnaast vraagt het om maatwerk, die door de steden in deze City Deal zal worden verzorgd.

Deze steden verwachten positieve resultaten. Burgemeester Noordanus van Tilburg noemt zichzelf enorm fan van de lerende overheid: “Steden kunnen van elkaar leren in een leertuin als deze. Dit gaat echt wat opleveren.” In een korte film leggen vertegenwoordigers van de steden zelf uit hoe de deal er in hun stad uitziet. Zo willen Tilburg en Breda een mensgerichte re-integratie van ex-gedetineerden die recidive helpt voorkomen. Maastricht zoekt via de City Deal juist naar ervaringen die ze kan delen met andere steden om daarna de krachten te bundelen. En Almere probeert vroeg signalen van risicogezinnen op te vangen om deze daarna effectief aan te pakken.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) is ervan overtuigd dat 90 procent van alle casussen op te lossen is door te overleggen met de cliënt. Daarnaast heeft staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) het idee dat er meer mogelijk is binnen wet- en regelgeving, maar dat daar partijen zich er vaak achter verschuilen. De bestuurders zijn het erover eens dat zorg en veiligheid elkaar versterken.

Partners en herkomst City Deal

De betrokken partijen bij deze City Deal zijn de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer en de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hierin samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Meer weten?

Meer informatie over deze City Deal vind je op agendastad.nl, of download het convenant.