6 juni 2018

Toekomstbestendig bestuur / artikel

Democratie in Actie: denk mee!

Democratie in Actie is een nieuw project voor, door en met gemeenten dat de komende maanden inhoud gaat krijgen. Het doel is ondersteuning bieden aan individuele gemeenten met specifieke democratische vragen en uitdagingen, én aan gemeenten en gemeentelijke spelers die samen actief met specifieke thema’s aan de slag gaan. Ben jij een raadslid, lokale bestuurder, ambtenaar of inwoner? Dan ben je van harte uitgenodigd om samen invulling te geven aan Democratie in Actie.

Maatwerk in democratische opgave

Democratie in Actie, in de wandelgangen afgekort tot DiA, gaat voor lokaal maatwerk. Kwartiermaker Sabine de Kroon werkt vanuit een centrale vraag: “Hoe functioneert onze lokale democratie en waar zitten de verbeterpunten? Vanuit deze vragen denken en handelen zou vanzelfsprekend moeten worden. Het helpt dan als je de democratische opgave koppelt aan een lokaal maatschappelijk vraagstuk. Bijvoorbeeld de overgang naar aardgasloze wijken.”

Analyse en instrumentarium als basis

Om optimaal te kunnen aansluiten op de lokale democratische ambities en inhoudelijke maatschappelijke opgaven, maakt het projectteam gebruik van de analyse van de collegeakkoorden die de VNG maakt. Voor verdere invulling van het project worden ervaringen en instrumenten uit eerdere programma’s zoals Democratic Challenge en Lokale Democratie in Beweging gehaald. Democratie in Actie gaat aan de slag met thema’s zoals regiodemocratie, Omgevingswet, digitale democratie en de spagaat van de raad. “Daarbij maken we gebruik van instrumenten zoals de handreiking meervoudige democratie, diverse democratiespellen, Raad in Beraad en het Democratisch zakboekje. Deze zijn te vinden op ons online portaal www.lokale-democratie.nl.”

Samen leren en invullen

Maar dit is nog maar de basis. Democratie in Actie wil het programma verder samen met gemeenten invullen, zodat dit zo goed mogelijk aansluit bij de lokale behoeften. De Kroon: “Tijdens het programma willen we organiseren dat verschillende gemeenten die met hetzelfde vraagstuk bezig zijn van elkaar kunnen leren door uitwisselingen en intervisiebijeenkomsten. Daarbij gaan we bovendien uit van de olievlekwerking: lokaal leren is belangrijk, maar we willen ook dat andere gemeenten weer kunnen leren van de ervaringen die hun voorgangers opdeden tijdens het programma.”

Omdat het een programma van, voor en door gemeenten is wil Democratie in Actie werken met collegiale uitwisseling. De Kroon: “Het kan je erg helpen om onder begeleiding van iemand van buiten de organisatie naar een democratisch vraagstuk in je eigen gemeente te kijken. Die frisse blik kan bijvoorbeeld heel goed komen van een collega-griffier uit een andere gemeente. Hiervoor willen we train-de-trainer trajecten aanbieden. Dit idee en andere suggesties bespreken we graag tijdens de regionale ontwerpsessies die deze zomer worden georganiseerd.”

In gesprek tijdens de regionale ontwerpsessies

Tijdens zes regiobijeenkomsten die door het hele land worden gehouden kun je in gesprek over vragen als ‘Welke lokale opgaven vragen om een bestuurlijke/democratische verandering?’, ‘Hoe ga je die aanpakken samen met anderen?’ en ‘Welke ondersteuning van VNG, BZK, de beroeps- en belangenverenigingen, wetenschap en andere partners kan de gemeente daarbij gebruiken?’ De uitkomsten van deze ontwerpsessies worden meegenomen in de vormgeving van Democratie in Actie. Tijdens de Dag van de Lokale Democratie 2018, op 16 november in Amersfoort, wordt het startsein gegeven voor de eerste projecten van Democratie in Actie.

Denk mee en lever een bijdrage aan de invulling van een aantal DiA-projecten van, voor en door gemeenten. Wees er snel bij want de eerste ontwerpsessie is al op 14 juni. Kijk op de website van Lokale Democratie voor een overzicht van data en locaties en aanmeldingsmogelijkheden.

 Meer informatie

Democratie in Actie maakt deel uit van het Actieplan Versterking Lokale Democratie. VNG, het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers werken op dit moment aan de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma.