20 maart 2018

Toekomstbestendig bestuur / artikel

Extra maartcirculaire gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies krijgen samen 6,2 miljard extra. Dat is vandaag bekendgemaakt in de maartcirculaire. De maartcirculaire bevat de financiële uitgangspunten en afspraken uit het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma dat op 14 februari j.l. is gesloten. De maartcirculaire komt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen nu uit, zodat straks bij de collegeonderhandelingen de financiële kaders helder zijn. De reguliere circulaire verschijnt zoals gewoonlijk in mei.

De maartcirculaires

De maartcirculaire gemeentefonds:  klik hier

De maartcirculaire provinciefonds: klik hier

Toelichting circulaire en gemeentefonds

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.

In de circulaires informeert de Rijksoverheid gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefonds. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. Factoren als belastingopbrengsten, gemeentelijke rentelasten, dividendopbrengsten en grondexploitatie bepalen mede die financiële ruimte. Zij vallen echter buiten het bestek van de circulaire.

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over het gemeentefonds: in mei op basis van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota.

In onderstaande animatie vind je een duidelijke uitleg over de werking van het gemeentefonds.